Vzdálené programování - Ford Explorer Trac
 i  Části tohoto tématu mohou být přeložené strojově. Originí verze je k dispozici na anglické stránce DiagWiki.com.

2001-2008

1. Zavřete všechny dveře a poté otevřete dveře řidiče a stiskněte ovladače UNLOCK na ovladačích
dveřní panel při otevřených dveřích a zasuňte klíč do zapalování.

2. Během 10 sekund 8krát zapněte zapalování z polohy OFF do polohy RUN, přičemž 8. čas končí
BĚH. Zámky dveří se cyklují, aby se potvrdil režim programování.

3. Do 20 sekund stiskněte kterékoli tlačítko na prvním dálkovém ovladači. Zámky dveří se cyklují
pro potvrzení programování.

4. Do 20 sekund stiskněte libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači. Zámky dveří budou
opakujte cyklus pro potvrzení programování.

5. Vypněte zapalování. Zámky se znovu cyklicky označují na konci programovacího režimu.